inPed Snakkebilde snart klar for salg!

 

Snakkebildene består av en illustrasjon med kjente begreper og meningsfulle situasjoner som skal brukes i nært samspill mellom barn og voksne. Det er viktig at den voksne fremstår som en god språkmodell og bidrar til at barnet blir inspirert og opplever mestring når aktiviteten gjennomføres. Den voksne må ta seg tid til å lytte til barnet og utvide temaet når barnet er opptatt av enkeltlyder, figurer på bildet eller opplevelser de gjenkjenner. I den gjensidige, gode samtalen anerkjennes barnet. Både begrepsinnlæring, begrepsforståelse og tankeevnen trenes opp under slike samtaler og ny kunnskap og innsikt oppstår. Å finne ut ting sammen stimulerer barnet til nye kreative og spørrende tanker samt opplevelse av mestring.

Det følger med spørsmålskort til bildene. Hver enkelt deltager trekker kort med oppgaver fra det temaet bilde handler om. Eks. lydkjenning, bildegjenkjenning, motsetninger, preposisjoner, form, mønster, farge, tall, telling med mer. Turtaking blir derfor også en naturlig øvelse for deltakerne.

Snakkebildene kommer i fire forskjelliger varianter; "Preposisjoner""Form, mønster og mengde""Lydgjenkjenning" og "Bildegjenkjenning"

 

"Preposisjoner"

Snakkebildet med Preposisjoner gir barn mulighet for å leke med begreper innen lokalisering, orientering og plassering sammen med en voksen. Disse emnene omtales i rammeplanens fagområde "Antall, rom og form". Barna får også trening i å forklare og begrunne, resonnere og trekke logiske slutninger. Dette bidrar til økt begrepsforståelse og evne til å meddele og kommunisere.

Barnet får stimulert sine ferdigheter med å sette ting i sammenheng, skape nysgjerrighet og undring. Aktiviteten gir også barn og voksne mulighet til å sette ord på det de ser og opplever i bildet.

Aktiviteten kan utføres slik: Barnet trekker et kort som leses opp av den voksne. På kortet står det forklart hva de skal finne. Et eksempel er: Nå skal vi forklare hvor musen har gjemt seg. Den voksne er en aktiv medspiller som veileder og støtter ved behov. Når de har klart å finne det de skal, legges kortet til siden eller det legges tilbake i esken for å markere at oppgaven er utført. Hvis barnet ikke finner formen eller mønsteret, veileder den voksne frem til det riktige, slik at barnet får muligheten til å lete videre i bildet.

 

"Form, mønster og mengde"

Snakkebildet med Form, mønster og mengde gir barn mulighet til å leke med begreper innen tall, antallsord, former, figurer, mønster og symmetri. Disse emnene omtales i rammeplanens fagområde "Antall, rom og form". I tillegg vil barna utfordres i kommunikasjonen om lokalisering og plassering. Barnet får stimulert sine ferdigheter med å sette ting i sammenheng, skape nysgjerrighet og undring. Aktiviteten gir også barn og voksne mulighet til å sette ord på hva de ser og opplever i bildet.

Aktiviteten kan utføres slik: Barnet trekker et kort som leses opp av den voksne. På kortet står det forklart hva de skal finne. Den voksne er aktiv som veileder og støtter ved behov. Når de har klart å finne og telle det de skal, legges kortet til siden eller tilbake i esken for å markere at oppgaven er utført. Hvis barnet ikke finner formen eller mønsteret, veileder den voksne frem til det riktige, slik at barnet får muligheten til å lete videre i bildet.

 

"Lydgjenkjenning"

Ved bruk av dette snakkebildet får en mulighet til å leke med Lyd og lytting sammen med barnet på en morsom og lærerik måte. Barnet får stimulert sine lytteferdigheter, får komme med forslag til lyder og imitasjon av lyder. Lydlek er en naturlig del av språkstimuleringen. Snakkebildet består av kjente begreper og meningsfulle situasjoner som skal brukes i nært samspill med en voksen.

Lyd og lytteaktiviter øker barns auditive oppmerksomhet ved lytteleker, lydimitasjon og lyddiskriminering er en viktig del av utviklingen av barnets språk. Det er viktig å sørge for at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke ulike redskaper for å stimulere deres språklige utvikling. På denne måten kan barna og den voksne leke seg til kunnskap om lyder og begreper og motivere til lignende aktiviteter. Snakkebildet om lyd kan også rette oppmerksomhet mot språklydene/fonemene som er ordenes byggestener samt forlyd som er den første lyden i et ord. Vi kan derfor også utvide fokus til det artikulatoriske - å snakke om hvordan munnen, leppene og tungen ser ut når vi lager de ulike lydene.

Aktiviteten kan utføres slik: Barnet trekker et lydgjenkjenningskort som den voksne presenterer ved å lage lyden som er beskrevet på kortet. Barnet skal finne igjen denne lyden på snakkebildet, gjerne i samarbeid med den voksne. Når de har klart å plassere lyden, legger man kortet til side, eller oppi i esken for å markere at oppgaven er utført. Når man lager lyden sammen med barnet kan en fokusere på tydelig artikulasjon og snakke om hvordan munnen, leppene og tungen ser ut når man lager de ulike lydene. Hvis barnet ikke finner lyden, veileder den voksne frem til rett lyd.

 

"Bildegjenkjenning"

Ved bruk av dette snakkebildet får en mulighet til å leke med Bildegjenkjenning sammen med barnet på en morsom og lærerik måte. Aktiviteter med fokus på gjenkjennning og matching stimulerer barns evne til å observere, skaffe overblikk og lete etter detaljer. Barnet utvikler også evne til å gjenkjenne situasjoner på bildet og sette ting i sammenheng. Ulike begreper læres og en kan se hvordan barnet tolker et bilde og en situasjon. Aktiviteten gir også barn og voksne mulighet til å sette ord på der de ser og opplever i bildet.

Det er viktig å sørge for at barn får varierte og positive erfaringer med å bruke ulike redskaper for å stimulere deres språklige utvikling. På denne måten kan barna og den voksne leke seg til kunnskap om matching og gjenkjenning samt motivere til lignende aktiviteter.

Aktiviteten kan utføres slik: Barnet trekker et bildegjenkjenningskort. Kortet har et bilde på begge sider. På den ene siden er illustrasjonen helt lik som på snakkebildet. På den andre siden er det økt vanskelighetsgrad. For eksempel på et kort er det en sandform på den ene siden, og formen laget i sanden på den andre siden. Dette stimulerer barnet til å sette ting i en annen sammenheng og utvider bruken av bildet. Barnet skal bruke kortene til å finne tilsvarende gjenstand avbildet i snakkebildet, og den voksne er en aktiv medspiller som veileder og støtter ved behov. Når de har klart å plassere illustrasjonen i bildet, legges kortet til siden eller legges tilbake i esken for å markere at oppgaven er utført. Hvis barnet ikke finner bildet, veileder den voksne frem til rett bilde.