At de voksne er aktive, nysgjerrige og kreative og har tilegnet seg kunnskaper om barns utvikling, nasjonale retningslinjer ( bhg loven og rammeplan), sosial kompetanse, barns medvirkning, osv er også av stor betydning for kvaliteten på samspillet med barna og synet på hvert enkelt barn som subjekt.

Barnehagene er kjent for å jobbe tverrfaglig med alle de ulike fagområdene med utgangspunkt i ulike lekpregede aktiviteter. Slik sikrer en at ikke enkelte områder går i ”glemmeboken”

Barns utvikling foregår via relasjon. I et helhetlig perspektiv fokuseres det på kvaliteten i samtalen og samspillet . Språket brukes aktivt til benevning, bekreftelse, refleksjon, undring, motivasjon, anerkjennelse, verdiformidling osv fra den voksne til barnet.

Gjennom dialogen utvides barnas interesse for fenomener og andre mennesker. Det innebærer at de som er i kontakt med barnet toner seg inn i forhold til barnet på en sensitiv måte, bekrefter det og tilpasser sine svar til barnets handlinger på en måte som viser at de støtter barnets iboende utviklingsmuligheter. ( Hedenbro og Wirtberg Samspillets kraft Kommmuneforlaget 2002 )