InPed tar utgangspunkt i et sosiokulturelt læringsperspektiv. Vi vektlegger helhetlig læring med barnet som en del av et større sosialt fellesskap. Våre produkter er utviklet med dette som bakgrunn/grunnlag. Dette synet står sentralt i dagens barnehagepedagogikk og er utgangspunktet for gode læringssituasjoner for barn. 

Læring er en aktiv prosess og barn lærer best i samspill med omgivelsene. Det vil si at læring er et sosialt fenomen som skjer i en sosial situasjon der både språk og sosiale forhold bidrar til kunnskap. Språket er et viktig redskap for sosialt samspill og sosialisering – for å kommunisere med andre og for å ha en indre tale som er grunnlag for tanken hos det enkelte barn. (Vygotsky)
Vygotsky  var også opptatt av  barns proksimale utviklings-/vekstsone. Med det mente han at utviklingen går fra det sosiale til det individuelle – at barn kan klare å gjøre noe sammen med andre før de mestrer alene.  Det kan enkelt forklares med at det som barnet får støtte til å mestre med hjelp av en voksen (en modell for hvordan eks problemet kan løses) en dag, kan barnet ved hjelp av veiledning og støtte, øve seg gradvis til å mestre oppgaven alene i fremtiden. Denne forskjellen kalles altså den proksimale utviklingssone.

Rammeplan

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
Les mer om Rammeplanenunder punktet RAMMEPLAN i høyre marg.

Stortingsmelding nr.41

Stortingsmelding nr 41 fokuserer på kvalitet på innholdet i norske barnehager. Det er lagt stor vekt på personalets kompetanse.
Les mer om hva meldingen sier under punktet STORTINGSMELDING NR.41 i høyre marg.

Barn og læring

Barns læring er kontekstuell- dvs at den ikke kan løsrives fra sin sammenheng. ( Vibeke Grøver Aukrust, UIO )De lærer med hele seg- gjennom bruk av sansene, lek, erfaring, interesse, utforskning, aktualisering og mestring. ( R. Saljø Læring i praksis Cappelens Akademiske forlag 2003) Trygge rammer og indre motivasjon er en vesentlig forutsetning.

Læring inneholder også komponenter som innlæring , overføring og gjennkalling av kunnskap. Når barn opplever voksne som er gode modeller og veiledere - som sprer entusiasme/begeistring og er aktivt med å bearbeide det barna lærer, vil de lettere kunne gjennkalle kunnskapen når de har bruk for den. Barna bearbeider det de lærer ved å lytte, observere, samtale og reflektere. Disse komponentene er med når vi utvikler produkter som barnehager og foreldre kan ta i bruk sammen med barna.